SERVEIS DELS SOCIS

 
         ADICAE és l'única Associació de la província de Girona que forma part de FEGICAT Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya ( unió Agic més Ferca).
 
 •         Venda de plaques identificant que s'està associat.
 •         Tramitacions i legalitzacions d'instal·lacions a la Generalitat de Catalunya.
 •         Contractació de serveis en condicions preferents.
 •         Venda de llibres de manteniment, adhesius gasos fluorats, d'intal·lacions tèrmiques en els edificis i altre material establert per normativa, etc...
 •         Organització de cursets i xerrades
 •         Informació permanent de canvis normatius i d'interpretació de la reglamentació.
 •         Gestió de l’intrussisme i els impagats
 •         Incidències amb Endesa Distribución.
 •         Tràmits d'inscripció RASIC: alta i modificació competències. 
 •         Confecció de butlletins i documentació tècnica per la legalització de les instal·lacions BT.
 •         Lloguer de maquinària.
 •         Serveis d'assessorament i consulta a diferents profesionals vinculats.